logo UTWPłoński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w październiku 2004 roku z inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury oraz Płońskiego Centrum Aktywności Lokalnej, we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Głównym celem powstania Płońskiego UTW jest ustawiczne kształcenie i wzbogacanie wiedzy słuchaczy, a przede wszystkim stwarzanie możliwości kontaktów dla ludzi w wieku dojrzałym.

Płoński UTW ma swoje logo, którego użyczył mu na podstawie umowy Mazowiecki UTW w Warszawie. Na kształtowanie programu i działań Płońskiego UTW ma wpływ Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, przy współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz Rada Słuchaczy. Przy wyborze wykładowców korzystamy również z lokalnego potencjału naukowego, tj. lekarzy, poetów, pracowników administracji publicznej, dokumentalistów, twórców.
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad PUTW oraz prowadzi jego sekretariat.

Odpłatność za semestr wynosi 50 zł od osoby.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w co drugą sobotę o godz.11.00, MCK – sala wielofunkcyna /parter/.
Kontakt: Jolanta Marzęcka tel. 604 285 367   e-mail: dzialimprez@mckplonsk.pl

Zarządzenie Dyrektora MCK w sprawie wprowadzenia regulaminu zobacz
Regulamin organizacyjny PUTW zobacz