W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Płońsku (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Płocka 50, 09 100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem: mck@mckplonsk.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Justyna Wyrzykowska, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodowsamorzadach.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją zadania gminy w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, polegającego w szczególności na organizowaniu zespołowego uczestnictwa w kulturze i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki, prowadzenie form działalności kulturalnej, współpracę z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy, organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, organizowanie imprez rozrywkowych i festynów, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie centrum kultury.
5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów imprez, wystawców, stowarzyszeń.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: urzędów gminy, urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Klauzula RODO

| BIP - Ogłoszenia / Przetargi |
About The Author
-