REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W PŁOŃSKU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, zwane dalej „MCK”, jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Miasto Płońsk, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406); 2) statutu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Płońsku nr XV/87/2015 z dnia 17 września 2015 roku.

§ 2.

Regulamin organizacyjny MCK, zwany dalej „regulaminem”, określa:

1) ogólne zasady kierowania MCK;

2) szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania komórek organizacyjnych MCK;

3) tryb pracy, zasady funkcjonowania i odpowiedzialności komórek organizacyjnych, a także pracowników MCK.

Rozdział II

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA MCK

§ 3.

1. W skład MCK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Organizacji Imprez i Animacji Kultury;

2) Dział Finansowo – Księgowy;

3) Dział Gospodarczo – Techniczny;

4) Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta;

5) Kino Kalejdoskop;

6) Galeria wystawiennicza;

7) Bistro – Karma Kultury;

8) Samodzielne stanowisko do spraw kadrowo-płacowych.

2. Graficzną strukturę organizacyjną MCK przedstawia schemat stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

Rozdział III
ORGANIZACJA PRACY I ZASADY KIEROWANIA MCK

§ 4.

1. Dyrektor MCK kieruje MCK i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektor MCK wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

3. Dyrektor MCK organizuje pracę MCK oraz odpowiada za całokształt jego działalności.

4. Dyrektor MCK może upoważnić Zastępcę Dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych oraz innych pracowników do podejmowania w określonych sprawach decyzji w jego imieniu, zlecić im nadzór nad realizacją niektórych zadań, a także udzielić im pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych w zakresie działalności MCK.

5. Do kompetencji Dyrektora MCK należy w szczególności:

1) ustalanie planu finansowego MCK;

2) wydawanie zarządzeń i decyzji dotyczących pracy MCK;

3) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień;

4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:

a) Zastępcy Dyrektora;

b) Głównego Księgowego;

c) Działu gospodarczo – technicznego;

d) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta;

e) Kina Kalejdoskop;

f) Galerii wystawienniczej;

g) Bistra – Karma Kultury;

h) pracownika MCK na samodzielnym stanowisku do spraw kadrowo płacowych;

i) pracownika MCK, któremu dyrektor powierzył wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

6. Do podpisu Dyrektora MCK zastrzega się w szczególności:

1) pisma kierowane do organów władzy samorządowej, do centralnych organów władzy i administracji państwowej, organów władzy sądowniczej, Najwyższej Izby Kontroli, prasy, radia i telewizji;

2) zarządzenia, decyzje, instrukcje oraz procedury;

3) umowy o pracę pracowników MCK, awanse, nagrody, kary, zwolnienia z pracy;

4) pisma w sprawach związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

5) zgodę na urlopy pracowników;

6) sprawozdania, analizy, raporty z działalności MCK;

7. W czasie nieobecności dyrektora pisma i dokumenty wymienione w ust. 6 podpisuje Zastępca Dyrektora lub inny upoważniony pracownik.

§ 5.

1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzorowanie pracy Działu Organizacji Imprez i Animacji Kultury;

2) współpraca z samorządowymi instytucjami kultury;

3) współpraca z samorządami gmin, towarzystwami regionalnymi, animatorami ruchu społeczno-kulturalnego, organizacjami pozarządowymi;

4) koordynacja planowania i sprawozdawczości wewnętrznej;

5) reprezentowanie i kierowanie MCK w czasie nieobecności Dyrektora MCK w zakresie upoważnienia;

6) wydawanie podległej mu komórce organizacyjnej poleceń i instrukcji dotyczących wykonywania przypisanych jej obowiązków;

7) opiniowanie pod względem merytorycznym umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, dotyczących zadań realizowanych przez nadzorowaną komórkę;

8) akceptowanie pod kątem merytorycznym dokumentów finansowych dotyczących zadań realizowanych przez nadzorowaną komórkę.

2. Zastępca Dyrektora uprawniony jest w szczególności do:

1) podpisywania pism w ramach zadań realizowanych przez nadzorowaną komórkę;

2) zawierania umów i porozumień w ramach upoważnień udzielonych przez Dyrektora MCK.

§ 6.

1. Główny Księgowy prowadzi w ścisłej współpracy z Dyrektorem MCK gospodarkę finansową MCK, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kieruje działem Finansowo- Księgowym, a w szczególności:

1) opracowuje roczne plany finansowe obejmujące przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych;

2) sporządza kalkulacje wynikowe kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczość finansową;

3) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;

4) przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych i dba o zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;

5) jest odpowiedzialny za terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

6) jest odpowiedzialny za terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;

7) nadzoruje obliczanie podatków i składek;

8) jest odpowiedzialny za bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz za należyte przechowywanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów finansowych;

9) dba o właściwą ochronę mienia społecznego i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie;

10) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora MCK, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a zwłaszcza: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

11) kieruje pracą podległych pracowników.

§ 7.

1. Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy kierowanie wykonywaniem zadań objętych zakresem działania tych komórek organizacyjnych, a w szczególności:

1) organizowanie pracy zgodnie z obowiązującymi (także wewnętrznymi) przepisami i wskazówkami bezpośredniego przełożonego;

2) nadzór nad wykonywaniem przez pracowników przydzielonych im zadań oraz ich realizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu spraw, które powinny być podane do jego wiadomości lub wymagają uzyskania jego akceptacji, a także informowanie go o potrzebach, których realizacja wiąże się ze sprawnym funkcjonowaniem podległej komórki;

4) inicjowanie niezbędnych zarządzeń dotyczących zakresu działania kierowanej przez niego komórki;

5) przegląd, rozdzielanie i dekretacja wpływających spraw;

6) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy, przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów wewnętrznych;

7) bezpośrednie wykonywanie zadań określonych przydziałem czynności i przestrzeganie drogi służbowej;

8) szkolenie pracowników w zakresie zagadnień związanych z działalnością komórki organizacyjnej.

2. Kierownik komórki organizacyjnej uprawniony jest do:

1) przydzielania pracownikom zadań wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej wg niniejszego regulaminu i kontroli ich wykonania;

2) zgłaszania wniosków w sprawach osobowych pracowników podległej mu komórki.

3. Kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny wobec bezpośredniego przełożonego za należyte wykonanie zadań wynikających z ustalonego zakresu działania, wyczerpujące, zgodne z przepisami i terminowe załatwianie spraw oraz należytą pracę kierowanej przez niego komórki.

§ 8.

1. Do obowiązków pracownika MCK należy w szczególności :

1) sumienne wykonywanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, także wewnętrznymi, i wskazówkami bezpośredniego przełożonego;

2) uzyskanie aprobaty bezpośredniego przełożonego i dopilnowanie biegu sprawy aż do jej ostatecznego załatwienia;

3) przestrzeganie drogi służbowej;

4) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów wewnętrznych;

5) sprawne, terminowe i zgodne z przepisami, regulaminem i poleceniami przełożonych wykonywanie pracy w zakresie przyjętych na siebie obowiązków i posiadanych kwalifikacji;

6) właściwa gospodarka powierzonym mieniem oraz rozliczanie się z obrotu tym mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) sporządzanie dokumentów zgodnie z instrukcją ich obiegu;

2. Szczegółowe zakresy działania dla poszczególnych stanowisk określa Dyrektor MCK w indywidualnych Zakresach obowiązków, czynności i uprawnień, stanowiących integralną część umowy o pracę.

Rozdział V

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 9.

Do zadań Działu Organizacji Imprez i Animacji Kultury, należy w szczególności:

1. Organizacja priorytetowych imprez kulturalnych.

2. Realizacja projektów kulturalnych o zasięgu miejskim, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

3. Organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spektakli, wydarzeń kulturalnych w mieście.

4. Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji imprez i bazy danych.

5. Współpraca z agencjami artystycznymi i instytucjami w zakresie organizacji imprez.

6. Opracowywanie i przesyłanie potencjalnym odbiorcom oraz instytucjom kultury ofert organizowanych imprez i realizowanych zadań artystycznych .

7. Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych.

8. Wynajem pomieszczeń i sprzętu technicznego.

9. Promocja i reklama imprez.

10. Prowadzenie witryny internetowej MCK.

11. Organizacja imprez komercyjnych i na zlecenie.

12. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji organizowanych przez MCK imprez.

13. Kształtowanie wiedzy i wrażliwości estetycznej odbiorców.

14. Organizowanie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze m.in. poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, w formie wieczorów, spotkań autorskich, odczytów, seminariów.

15. Współpraca ze środkami masowego przekazu.

16. Przygotowywanie lokalnej oferty kulturalnej.

17. Animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską.

18. Wspieranie kulturalnej, społecznej, edukacyjnej i charytatywnej aktywności środowisk lokalnych oraz inicjowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i ochrony środowiska.

19. Rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

20. Rozwój wolontariatu.

21. Wychowywanie dzieci i młodzieży na wrażliwych odbiorców sztuki, przygotowanie do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu artystycznym.

22. Organizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i oświatowych o profilach: plastycznym, teatralnym, muzycznym, taneczno-ruchowym, filmowym, literackim.

23. Upowszechnianie i promocja sztuki poprzez czynne i bierne uczestnictwo w zdarzeniach kulturalnych tj. organizowanych wystawach plastycznych, spektaklach teatralnych, happeningach.

24. Organizowanie spotkań i warsztatów artystycznych dla zespołów i twórców amatorów działających na terenie miasta z udziałem profesjonalnych konsultantów.

25. Organizowanie i prowadzenie kół i zespołów dla różnych grup wiekowych o profilu muzycznym, teatralnym, recytatorskim, plastycznym, tanecznym.

26. Rozwijanie zainteresowań w poszczególnych kierunkach twórczości artystycznej.

27. Współdziałanie z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

28. Przygotowywanie i realizacja amatorskich imprez artystycznych.

29. Sprawowanie mecenatu nad amatorską twórczością artystyczną.

30. Upowszechnianie kultury teatralnej. Edukacja teatralna: organizacja warsztatów, sesji, kursów i seminariów teatralnych, organizowanie konkursów recytatorskich. Konsultacje dla recytatorów, instruktorów i nauczycieli dot. kultury żywego słowa i pracy w zespołach teatralnych różnych form teatralnych.

31. Promocja i reklama kina Kalejdoskop MCK.

32. Przygotowanie propozycji do planu finansowego.

§ 10.

Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy w szczególności:

1. Sporządzanie, przyjmowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej.

3. Sprawowanie kontroli wewnętrznej.

4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Kontrola pod względem finansowym nawiązywanych umów.

6. Terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

7. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowe regulowanie zobowiązań.

8. Prowadzenie analityki i syntetyki zgodnie z zakładowym planem kont.

9. Rozliczenie inwentaryzacji.

10. Sporządzanie sprawozdawczości.

11. Sporządzanie bilansu jednostki.

12.Systematyczne bieżące analizowanie gospodarki finansowej instytucji i przekazywanie aktualnych informacji Dyrektorowi.

13. Prowadzenie ewidencji materiałowej (kartoteka ilościowo-jakościowa).

14. Prowadzenie ewidencji środków trwałych o wysokiej wartości oraz ich comiesięcznej amortyzacji.

§ 11.

Do zadań Działu Gospodarczo – Technicznego należy w szczególności:

1.Administrowanie budynkami i obiektami MCK oraz terenami przyległymi oraz prowadzenie i przechowywanie związanej z tymi zadaniami dokumentacji;

2. Zabezpieczenie i ochrona mienia MCK;

3. Dbałość o utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i sanitarnej obiektów, a także wykonywanie bieżących remontów;

4. Dbałość o sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i wyposażenie MCK.

5. Zakup materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania instytucji zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami oraz inwentaryzacja bieżących zakupów;

6. Administrowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym MCK.

7. Techniczne i gospodarcze zabezpieczenie imprez.

8. Dbanie o utrzymanie czystości w pomieszczeniach i zapewnianie sprawnej działalności personelu pomocniczego;

9. Organizowanie i nadzór w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów;

10. Sprawowanie nadzoru nad usuwaniem wszelkich awarii;

11. Przygotowanie propozycji do planu finansowego.

§ 12.

Do zadań Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta należy w szczególności:

1. Prowadzenie kwerend źródłowych celem odnalezienia i pozyskania do zbiorów Pracowni rozproszonych informacji przedmiotowych oraz wszelkiego rodzaju materiałów
ikonograficznych i piśmienniczych (tekstów prasowych, materiałów niepublikowanych, fragmentów większych opracowań i in.), istotnych z punktu widzenia ciągłości wiedzy o dawnych i współczesnych dziejach Płońska.

2. Opracowanie pozyskanych w wyniku kwerend i darowizn materiałów piśmienniczych i ikonograficznych z zakresu dawnych i obecnych dziejów Płońska i ziemi płońskiej w postaci hasłowych zbiorów dokumentacji piśmienniczej i ikonograficznej, zgodnie z przyjętą dla Pracowni klasyfikacją tematyczną.

3.Tworzenie zbioru dokumentacji fotograficznej.

4.Prowadzenie prac związanych z systematyzacją danych z zakresu wiedzy o dziejach Płońska w postaci zbiorów informacji i źródłowych baz danych.

5.Odnajdywanie świadków historii ubiegłego wieku i ich potomków oraz tworzenie zapisów ich wspomnień i relacji, opracowywanych m. in. w seriach Zeszytów Pracowni.

6.Prowadzenie działalności usługowej związanej z udostępnianiem gromadzonych zbiorów użytkownikom w czytelni Pracowni.

7.Przeprowadzanie kwerend w zbiorach Pracowni, udzielanie konsultacji przedmiotowych i wykonywanie zestawień dokumentacyjnych na zamówienie użytkowników Pracowni.

8.Upowszechnianie wiedzy o zbiorach Pracowni poprzez prowadzenie spotkań edukacyjnych połączonych z ich prezentacją, organizację wystaw tematycznych, stałą aktualizację strony internetowej Pracowni oraz udział w innych przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę o dziejach miasta.

9. Prowadzenie prac związanych z dokumentacją działalności Pracowni.

10. Przygotowanie propozycji do planu finansowego.

§ 13.

Do zadań Kina Kalejdoskop należy w szczególności:

1. Upowszechnianie sztuki filmowej;

2. Przygotowywanie repertuaru kinowego z uwzględnieniem wszystkich informacji niezbędnych do promocji.

3. Organizacja uroczystych premier.

4. Organizacja różnych imprez służących popularyzacji polskiej kinematografii

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań.

6. Współpraca z dystrybutorami filmowymi.

7. Prowadzenie ewidencji raportów dla dystrybutora filmów ze sprzedaży biletów kinowych.

8. Wprowadzenie danych do programu Visual ticket.

9. Zabezpieczenie obsługi kinooperatorskiej (projekcja w formacie 2D i 3D).

10. Planowanie i zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania kina i realizacji statutowej działalności MCK w kinie.

11. Planowanie napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń kina.

12. Analiza merytoryczna dotycząca umów zawieranych przez MCK w zakresie działania kina.

13. Przygotowanie wykazów do uregulowania zobowiązań wobec Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.

14. Przygotowywanie standardowych i niestandardowych sprawozdań dot. realizowanych zadań.

15. Przygotowanie propozycji do planu finansowego.

16. Obsługa kasy kina.

§ 14.

Do zadań Galerii wystawienniczej należy w szczególności:

1. Pozyskiwanie, przygotowanie i inspirowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, głównie poprzez upowszechnianie współczesnej sztuki plastycznej profesjonalnej i amatorskiej oraz działalność edukacyjną.

2. Działalność wystawiennicza, organizacja wystaw stałych i czasowych.

3. Przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury.

4. Współpraca z galeriami, instytucjami i organizacjami o podobnej działalności.

5. Gromadzenie, dokumentowanie, ochrona dóbr kultury oraz udostępnianie informacji dotyczących działalności Galerii.

6. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi galeriami, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o podobnych zadaniach.

7. Przygotowanie propozycji do planu finansowego.

8. Opracowywanie informacji o działalności Galerii w formie publikacji.

§ 15.

Do zadań Bistro – Karma Kultury należy w szczególności:

1. Prowadzenie działalności gastronomicznej na potrzeby realizowanych przez MCK przedsięwzięć kulturalnych.

2. Świadczenie usług gastronomicznych podmiotom zewnętrznym.

3. Przygotowanie propozycji do planu finansowego.

§ 16.

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. osobowo-kadrowych należy w szczególności: 1.Prowadzenie sekretariatu, ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

2.Zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracowników MCK, rejestru pracowników, byłych pracowników, list obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy.

3.Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

4.Sporządzanie planów urlopów, sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia.

5.Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu regulaminów pracy, wynagradzania.

6.Przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę.

7.Przygotowywanie wniosków o przyznawanie dodatków stażowych, gratyfikacji jubileuszowych.

8.Przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych, zmian danych, korekt i wyrejestrowań z ubezpieczeń pracowników.

9.Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury.

10.Kontrola dyscypliny pracy, zestawienie i rozliczenie wyjść prywatnych pracowników.

11.Prowadzenie spraw socjalnych zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i zakładowym regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS:

a) roczne preliminarze wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej oraz tabele odpłatności za korzystanie z usług i świadczeń z Funduszu,

b) przyjmowanie wniosków pracowników na usługi i świadczenia z ZFŚS i wnioskowanie z komisją socjalną o ich realizację,

c) prowadzenie rejestru wydatków z ZFŚS.

12. Informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach.

13. Czuwanie nad terminowym przeprowadzeniem okresowych badań lekarskich;

14. Prowadzenie spraw szkoleniowych.

15. Prowadzenie kasy głównej MCK.

16. Rozliczenia z ZUS – naliczanie składek wypełnianie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych – przekaz elektroniczny do ZUS.

17. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych. 18. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i rodzinnych.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Traci moc regulamin uchwalony dn. 27.02.2002 r. Uchwałą nr XLI/12/2002. Regulamin wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od zatwierdzenia.